Fy Nghyfrif Deall eich Bil Cwestiynau Cyffredin

Er mwyn eich helpu chi i ddeall eich bil, rydyn ni wedi ceisio ateb rhai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin a gawn ni gan bobl:

C. Ble mae fy nghyfeirnod cwsmer?

C. Dydw i ddim yn deall, am beth mae’r taliadau?

C. Beth yw’r rhestr o ddyddiadau sydd ar fy mil?

C. Dydw i ddim yn gallu fforddio talu fy mil ddŵr, beth ddylwn i ei wneud?

C. A fydden i’n arbed arian trwy gael mesurydd dŵr?

C. Oes disgowntiau ar gael i fyfyrwyr neu i bobl sy’n byw ar eu pennau eu hunain?

 

Cwestiynau Cyffredin gan Fyfyrwyr

C. Faint fydd y taliadau?
C. Pa mor aml y caf i fil?

C. Rwy’n mynd adref i gyfeiriad gwahanol yn yr haf, neu fe fyddaf i yn yr eiddo am ran o’r flwyddyn yn unig. Oes angen i mi dalu o hyd?

C. Mae un (neu ragor) o’r myfyrwyr eraill yn symud allan; beth ddylwn i ei wneud?

C. Myfyriwr ydw i ond rydw i’n talu rhent am hanner y flwyddyn yn unig; oes angen i mi dalu’r taliadau ar gyfer y flwyddyn gyfan?

C. Myfyriwr ydw i ac rydw i’n symud allan cyn bo hir; oes angen i mi dalu ar gyfer y flwyddyn gyfan?

C. Rwy’n rhannu eiddo ac rydyn ni i gyd yn symud allan; a oes modd gadael sawl cyfeiriad anfon ymlaen?

C. Rwy’n rhannu eiddo ac rydyn ni i gyd yn symud allan ym mis Mehefin. Fyddwn ni ddim yn gallu ffonio; beth gallwn ni ei wneud?

 

 

C. Ble mae fy nghyfeirnod cwsmer?

Mae eich cyfeirnod cwsmer ar eich bil yn y mannau canlynol:

nôl i’r brig

C. Dydw i ddim yn deall, am beth mae’r taliadau?

Mae’r swm rydyn ni’n ei godi yn dibynnu a ydych chi’n gwsmer mesuredig neu anfesuredig. Mae rhagor o fanylion yn yr esboniad isod:

Lle mae eich bil yn dangos 'dŵr' neu ‘taliadau dŵr’, dyma’r swm y byddwn ni’n ei godi arnoch am eich cyflenwad dŵr. Yr ail daliad yw ‘carthffosiaeth’ neu ‘taliadau carthffosiaeth: draenio dŵr wyneb a dŵr budr’. Dyma’r swm rydyn ni’n ei godi arnoch am waredu’r dŵr gwastraff a’r glaw sy’n disgyn ar eich eiddo.

nôl i’r brig

C. Beth yw’r rhestr o ddyddiadau sydd ar fy mil?

Cwsmeriaid anfesuredig

Os oes gennych gynllun talu neu Ddebyd Uniongyrchol, byddwn wedi rhestru’r dyddiadau pan fydd eich taliadau yn ddyledus fel eich bod chi’n gwybod pryd i dalu. Neu, os ydych chi’n talu’ch bil cyfan ar unwaith, bydd eich taliad yn ddyledus erbyn 1 Ebrill bob blwyddyn, felly byddwn wedi nodi’r dyddiad hwnnw. Fe gewch chi ddisgownt o 1.5% oddi ar eich bil os byddwch chi’n talu’r swm llawn erbyn 1 Ebrill.

nôl i’r brig

C. Dydw i ddim yn gallu fforddio talu fy mil dŵr, beth ddylwn i ei wneud?

Os ydych chi’n cael trafferth talu eich bil, peidiwch ag anwybyddu’r broblem. Cysylltwch â ni a byddwn ni’n ceisio dod o hyd i ffordd i’ch helpu chi trwy:

  • Lledaenu cost eich bil er mwyn i chi dalu fesul wythnos, pythefnos neu fis neu
  • Canfod a ydych chi’n gymwys ar gyfer un o’n cynlluniau, e.e:

 

  • Os ydych chi’n cael Cymhorthdal Incwm/Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm neu Gredyd Pensiwn, cewch dalu eich biliau dŵr trwy eich budd-daliadau. Water Direct scheme yw enw’r cynllun hwn ac mae’n cynnig disgownt o £25 ar eich bil!
  • Mae ein tariff Cymorth Dŵr Cymru yn helpu teuluoedd sydd ar incwm isel sy’n defnyddio mwy o ddŵr am fod ganddynt anhwylderau meddygol neu deuluoedd mawr. Os yw eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn gosod terfyn o £126 ar eich taliadau dŵr a £182 ar eich taliadau carthffosiaeth ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018.
  • Pwrpas y Gronfa Cymorth i Gwsmeriaid yw helpu pobl sy’n wynebu problemau ariannol difrifol i glirio eu dyledion gyda ni.
  • Mae gennym daflen o’r enw ‘Cod Ymarfer ar Filiau heb eu Talu’ sy’n rhoi gwybodaeth fwy manwl am sut y gallwn ni helpu.

nôl i’r brig


C. A fydden i’n arbed arian trwy gael mesurydd ddŵr?

Os nad ydych chi’n defnyddio llawer o ddŵr, neu os ydych chi’n byw ar eich pen eich hun, efallai y byddai gosod mesurydd ddŵr yn fanteisiol i chi. Mae’r mesurydd yn gweithio yn yr un modd â mesurydd nwy neu drydan. Cewch eich bilio am y dŵr rydych chi’n ei ddefnyddio plws tâl gwasanaeth sefydlog. Mae ein tudalen newid i fesurydd y rhestru manteision mesurydd, neu cewch wneud cais am fesurydd trwy lenwi ein harolwg cais am fesurydd. Mae gwybodaeth bellach ar gael yn ein taflen ‘Canllaw ar Fesuryddion Dŵr’.
nôl i’r brig

C. A oes disgowntiau ar gael i fyfyrwyr neu bobl sy’n byw ar eu pennau eu hunain?

Nac oes, ni allwn gynnig disgownt ar eich taliadau dŵr a charthffosiaeth os ydych chi’n fyfyriwr neu’n byw ar eich pen eich hun. Ond gallwch drefnu Debyd Uniongyrchol neu gynllun talu i’ch helpu i ledu cost eich bil.
nôl i’r brig

Dyma restr o Gwestiynau Cyffredin a allai helpu ein cwsmeriaid sy’n fyfyrwyr.

C. Faint fydd y taliadau?
Q. Pa mor aml y caf i fil?

Gallwn ni ateb y ddau gwestiwn yma gyda’i gilydd, yn dibynnu a oes mesurydd dŵr yn yr eiddo rydych chi’n ei rentu ai peidio.

Eiddo HEB fesurydd dŵr

Cewch eich bilio am y cyfnod rydych chi’n byw yn yr eiddo. Er enghraifft, fel myfyriwr, os byddwch chi’n llofnodi cytundeb tenantiaeth i gychwyn ar 1 Gorffennaf, cewch eich bilio o 1 Gorffennaf tan ddiwedd y flwyddyn bilio, sef 31 Mawrth. Cewch fil newydd ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill ymlaen a chi fydd yn gyfrifol am dalu hyn tan 31 Mawrth y flwyddyn ganlynol, neu nes i chi symud allan. I gael rhagor o fanylion, dadlwythwch ein Cynllun Taliadau llawn (PDF)

Eiddo  mesurydd dŵr

Cewch eich bilio am y cyfnod rydych chi’n byw yn yr eiddo. Er enghraifft, fel myfyriwr, os byddwch chi’n llofnodi cytundeb tenantiaeth i gychwyn ar 1 Gorffennaf, cewch eich bilio o 1 Gorffennaf nes eich bod chi’n symud allan. Mae dwy ran i’ch bil mesuredig:

  • Byddwch chi’n talu swm ar sail faint o ddŵr rydych chi’n ei ddefnyddio, wedi ei fesur mewn metrau ciwbig. Mae un metr ciwbig gyfwerth â 1,000 litr, neu tua 220 galwyn o ddŵr.
  • Byddwch chi’n talu swm sefydlog ar sail maint eich mesurydd dŵr. Y tâl sefydlog yw hwn.

Os na fyddwch chi’n defnyddio unrhyw ddŵr, dim ond y taliadau sefydlog y bydd angen eu talu. I gael rhagor o fanylion, dadlwythwch ein Cynllun Taliadau Llawn (PDF).
nôl i’r brig

C. Rwy’n mynd adref i gyfeiriad arall yn yr haf, neu dim ond am ran o’r flwyddyn y byddaf i yn yr eiddo, oes rhaid i mi dalu o hyd?

Codir taliadau am wasanaethau dŵr ar bob eiddo lle mae cyflenwad dŵr, does dim ots a yw’r cyflenwad yn cael ei ddefnyddio neu beidio. Mae hyn yn golygu eich bod chi’n atebol i dalu’r bil hyd yn oes os nad ydych chi yn yr eiddo ar y pryd. Os yw eich eiddo’n cael gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth, bydd rhaid i chi dalu am yr holl daliadau tra bod celfi a/neu offer yn yr eiddo, os yw’n cael ei adnewyddu, neu’n cael ei ddefnyddio fel arall.

Codir y taliadau nes i chi wneud cais i ddiffodd y cyflenwad dŵr, ond gellir codi taliadau draenio dŵr wyneb arnoch o hyd o dan yr amgylchiadau hyn.

Dylech wirio eich cytundeb tenantiaeth hefyd am y gallai eich landlord fod yn atebol i dalu yn y cyfamser. Ni all Dŵr Cymru ymyrryd mewn unrhyw gytundeb rhentu rhyngoch chi a’ch landlord.

I gael rhagor o wybodaeth am ddatgysylltu eich cyflenwad dŵr dros dro, dilynwch y ddolen i’n tudalen cysylltu â ni.
nôl i’r brig

C. Mae un (neu ragor) o’r myfyrwyr eraill yn symud allan; beth ddylwn i ei wneud?

Cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl os bydd eich amgylchiadau’n newid. Ni fydd y person/pobl sy’n symud allan yn atebol i dalu mwyach, felly bydd angen i ni ddiwygio ein cofnodion er mwyn cynhyrchu bil terfynol ar gyfer unrhyw daliadau sy’n weddill. Cyn gynted ag y bydd unrhyw newidiadau yn eich sefyllfa fyw, dylech ddilyn y ddolen hon i’n tudalen contact us page.
nôl i’r brig

C. Myfyriwr ydw i ond rydw i’n talu rhent am hanner y flwyddyn yn unig; oes angen i mi dalu’r taliadau ar gyfer y flwyddyn gyfan?

Am eich bod chi’n dal i gael eich ystyried fel preswylydd yr eiddo, chi sy’n atebol i dalu’r holl daliadau dŵr a charthffosiaeth. Ni fydd Ddŵr Cymru yn ymyrryd mewn unrhyw gytundeb rhentu rhyngoch chi a’ch landlord.
nôl i’r brig

C. Myfyriwr ydw i ac rydw i’n symud allan cyn bo hir; oes angen i mi dalu ar gyfer y flwyddyn gyfan?

Bydd angen i chi dalu taliadau tan y diwrnod pan fyddwch chi’n ymadael â’r eiddo – rhowch wybod i ni pryd rydych chi’n bwriadu symud allan. Os ydych chi wedi talu holl daliadau’r flwyddyn eisoes, byddwn ni’n ad-dalu unrhyw symiau rydych chi wedi eu gordalu.

Yn dibynnu ar y dyddiad pan fyddwch chi’n gadael, hwyrach y bydd dewisiadau talu eraill ar gael i chi. Cliciwch yma i weld pa ddulliau eraill o dalu sydd ar gael neu dilynwch y ddolen hon i’n tudalen cysylltu â ni.
nôl i’r brig

C. Rwy’n rhannu eiddo ac rydyn ni i gyd yn symud allan; a oes modd gadael sawl cyfeiriad anfon ymlaen?

Ni all Dŵr Cymru gymryd mwy nag un cyfeiriad anfon ymlaen. Rhaid enwebu un person i ddarparu cyfeiriad anfon ymlaen, ond bydd yr holl bobl a enwir ar y cyfrif yn dal i fod yn atebol i dalu unrhyw symiau sy’n ddyledus.
nôl i’r brig

C. Rwy’n rhannu eiddo ac rydyn ni i gyd yn symud allan ym mis Mehefin. Fyddwn ni ddim yn gallu ffonio; beth gallwn ni ei wneud?

Cliciwch yma i lenwi Ffurflen Symud ar lein. Wedyn gallwn ni gau’r cyfrif a pharatoi bil terfynol ar gyfer unrhyw symiau sy’n ddyledus hyd at y diwrnod pan fyddwch chi’n symud allan. Dylai’r bil eich cyrraedd chi yn y cyfeiriad anfon ymlaen a enwebwyd 14 diwrnod ar ôl cau’r cyfrif.

Os na chawsoch ateb i’ch cwestiwn, dylech ddilyn y ddolen hon i’n tudalen cysylltu â ni.

Aa