Fy Nghyfrif Galwyr Di-groeso


Galw diwahoddiad a sgamiau ffôn


Mae rhywun yn ffonio'n annisgwyl yn honni y gallech dalu llai am eich dŵr. Neu efallai eu bod yn gofyn am eich manylion banc er mwyn i Dŵr Cymru roi ad-daliad i chi. Swnio’n rhy dda i fod yn wir? Mae yn rhy dda i fod yn wir!

Ar y gorau, maen nhw'n ceisio’ch twyllo i dalu am wasanaeth rydyn ni’n ei gynnig am ddim. Ar y gwaethaf, maen nhw’n ceisio dwyn eich arian. Y naill ffordd neu'r llall, twyllwyr ydyn nhw – felly dyma sut i'ch amddiffyn eich hunan rhag y sgamwyr. Dyma’r prif sgamiau sy’n gwneud y rownds ar hyn o bryd:


Sgam Ad-daliad Dŵr Wyneb

Mae cwmni annibynnol yn eich ffonio gan honni y gallan nhw ostwng eich bil dŵr trwy wneud cais am 'ad-daliad dŵr wyneb' ar eich rhan … ond byddan nhw'n codi tâl arnoch am wneud hynny (tua £40 fel rheol).

Sgam yw hon achos gallwch chi wneud cais yn uniongyrchol i ni heb wario ceiniog!

Rhag ofn nad oeddech yn gwybod, y dŵr glaw sy’n syrthio ar adeiladau ac ati ac yn draenio i'n carthffos gyhoeddus ni yw 'dŵr wyneb'. Mae cost cael gwared o’r dŵr hwn o’ch eiddo a’i drin yn cael ei chynnwys yn eich taliadau carthffosiaeth.

Ond dydi’r dŵr wyneb o eiddo pawb ddim yn draenio i’r garthffos gyhoeddus – yn hytrach, efallai ei fod yn draenio i suddfan, nant neu afon. Os felly, mae’n wir y gallech fod yn gymwys i gael gostyngiad (tua £50 fel rheol) yn eich taliadau carthffosiaeth. Ac, yn wahanol i’r sgamwyr, wnawn ni ddim codi tâl arnoch am hyn!

Os hoffech wybod rhagor am ostyngiadau dŵr wyneb a sut i wneud cais am ddim, cliciwch yma.


Sgam ‘fe dalwn ni eich taliadau dŵr’

Gall yr un sgamwyr ofyn i chi dalu eich taliadau dŵr iddyn nhw yn hytrach nag yn uniongyrchol i ni. Ond dydyn nhw ddim bob amser yn trosglwyddo’r arian i ni. Mae’n bwysig i chi wybod hyn: Hyd yn oed os byddwch yn talu iddyn nhw, byddwn ni’n eich dal chi’n gyfrifol am dalu’r bil i ni ac yn cysylltu â chi i gasglu’r taliad os bydd arnoch arian i ni.


Sgam ad-daliad

Mae llawer o sgamwyr yn awyddus i gael eich manylion banc er mwyn iddyn nhw gael tynnu’r holl arian o’ch cyfrif. Yn aml, maen nhw’n esgus mai o’ch banc neu’ch cyflenwr nwy a thrydan y maen nhw’n ffonio neu – ac mae hyn yn ein gwneud yn flin iawn – o Dŵr Cymru (neu hyd yn oed ‘y bwrdd dŵr’ nad yw’n bodoli bellach).

Weithiau, bydd y galwr yn gofyn am eich manylion banc, gan ddweud ei fod am drefnu ‘ad-daliad’ i’ch cyfrif. Neu bydd yn gofyn i chi wneud taliad dros y ffôn, er mwyn talu cost gwneud yr ad-daliad i'ch cyfrif.

Dydyn ni byth yn codi tâl ar gwsmeriaid am anfon ad-daliad iddyn nhw a byddwn ni byth yn gofyn am eich manylion banc i wneud hyn.


Beth i’w wneud os cewch alwad amheus

Os ydych yn amheus o rywun sy’n dweud eu bod yn galw ar ran Dŵr Cymru, neu am eich dŵr neu’ch carthffosiaeth, peidiwch â rhoi manylion personol iddyn nhw. Cymerwch eu henw, a ffoniwch ni ar 0800 281 141 i wneud yn siŵr pwy ydyn nhw. Os ydyn nhw’n gweithio i ni go iawn, fydd dim ots ganddyn nhw.

Yn olaf, os ydych hi’n meddwl eich bod wedi cael eich sgamio mewn unrhyw ffordd, rhowch wybod ar unwaith i’r heddlu yn Action Fraud ar 0300 1232 040.

Aa