Fy Nŵr WaterSafe

When you are looking for a plumbing business, we recommend you select one which is an eligible member of an Approved Contractors’ Scheme, such as the WaterSafe or the Water Industry Approved Plumbers’ Scheme (WIAPS).

Dyma rhai o fanteision defnyddio contractwr cymeradwy:

  • Mae contractwyr cymeradwy yn hollol gymwysedig i gyflawni gwaith plymio mewn cartrefi a busnesau. Maent wedi cael hyfforddiant penodedig mewn perthynas â’r Rheoliadau a’r Is-ddeddfau o ran Ffitiadau Dŵr, ac mae hyn yn golygu eu bod nhw’n gallu sicrhau nad oes unrhyw berygl o lygru eich cyflenwad dŵr yfed am fod offer wedi cael eu gosod yn wael neu am y defnyddiwyd deunyddiau gwael.
  • Byddan nhw’n darparu tystysgrif ‘cwblhau gwaith’ sy’n amddiffyn perchnogion eiddo sy’n cael eu herio am unrhyw reswm gan gyflenwyr dŵr sy’n gorfodi’r Rheoliadau a’r Is-ddeddfau o ran Ffitiadau Dŵr.
  • Mae dyletswydd gyfreithiol ar blymwyr i hysbysu cyflenwyr dŵr cyn dechrau ar y rhan fwyaf o fathau o waith plymio, ac mae hyn yn gallu achosi oedi. Gall contractwyr cymeradwy gyflawni rhywfaint o’r gwaith heb hysbysu’r cyflenwyr ymlaen llaw.
  • Mae gan fusnesau cymeradwy yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ac yswiriant atebolrwydd fel cyflogwyr.
  • Os oes unrhyw broblem, mae yna drefn gwyno annibynnol i ddatrys unrhyw anghydfodau technegol o ran sut y cyflawnwyd y gwaith.
  • Bydd gofyn i fusnesau cymeradwy gywiro eu gwaith os nad yw’n bodloni gofynion y Rheoliadau neu’r Is-ddeddfau o ran Ffitiadau Dŵr sy’n cael eu gorfodi gan gyflenwyr y dŵr.
  • Caiff busnesau cymeradwy eu harchwilio er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â rheolau’r Cynllun Contractwyr Cymeradwy.

Dylid nodi nad yw’r unigolion a restrir ar WaterSafe neu ar y Cynllun WAIPS yng nghyflogaeth Dŵr Cymru. Darperir y gofrestr er mwyn helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i fusnes plymio cymeradwy.

WATERSAFE

Cyfleuster chwilio penodedig ar lein yw WaterSafe sy’n rhestru miloedd o gontractwyr cymwysedig sy’n gweithio dros fusnesau plymio o’r saith Cynllun Contractwyr Cymeradwy sy’n bodoli eisoes ar draws y DU.

Nod WaterSafe yw codi safonau plymio trwy helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i weithwyr plymio a gwres cymwysedig yn eu milltir sgwâr.

Cliciwch yma i chwilio am fusnes plymio yn eich ardal chi.

WIAPS

Y Cynllun Ymgynghorol ym maes Rheoliadau Dŵr (WRAS) sy’n cynnal Cynllun Plymwyr Cymeradwy'r Diwydiant Dŵr (WIAPS) ar ran Dŵr Cymru. Un o gwta saith Cynllun Contractwyr Cymeradwy sy’n bodoli yn y DU yw hwn. Nid yw’r holl fusnesau plymio sydd wedi cofrestru gyda WIAPS wedi cofrestru ar gyfer WaterSafe, felly mae’n bosibl y bydd WIAPS yn rhestru plymwyr cymwysedig ychwanegol yn eich ardal chi.

Mae’r wefan hon yn cynnwys rhestr o weithwyr sy’n gymwys i wneud gwaith ar wasanaethau dŵr yn yr awyr agored yn unig hefyd, a gweithwyr arbenigol eraill sy’n gweithio mewn sectorau dynodedig.

Dilynwch y ddolen hon i chwilio ar wefan WIAPS.

Cynlluniau Contractwyr Cymeradwy

Y cwmnïau dŵr a’r cymdeithasau masnach sy’n cynnal y saith Cynllun Contractwyr Cymeradwy ar draws y DU. Mae’r holl gynlluniau hyn wedi eu hawdurdodi fel Cynlluniau Contractwyr Cymeradwy gan y cwmni dŵr lleol neu’r Ysgrifennydd Gwladol o dan y Rheoliadau o ran Ffitiadau Dŵr.

Isod ceir rhestr o’r cynlluniau sy’n gweithredu ar draws y DU.

Aa