Canolfan y Cyfryngau Rhestr Newyddion Peidiwch â gadael i'r tywydd oer rewi eich pibellau'r gaeaf hwn

Peidiwch â gadael i'r tywydd oer rewi eich pibellau'r gaeaf hwn

03/01/2017
  • Mae'r ymgyrch 'Cadw Cymru'n Gynnes' yn pwysleisio'r angen am amddiffyn pibellau dŵr er mwyn atal yr holl anghyfleustra a chost sydd ynghlwm wrth bibellau sy'n rhewi neu'n rhwygo 
  • Cwsmeriaid Dŵr Cymru'n cael cyfle i wneud cais am un o 600 o becynnau lagio sydd ar gael am ddim
  • 3,500 o alwadau'r dydd i gwmnïau yswiriant ar anterth y tywydd oer yn 2010 am ddifrod yn sgil rhwygiadau mewn pibellau. Cost gyfartalog y gwaith trwsio oedd £7,000
  • Llai na hanner cwsmeriaid dŵr sydd wedi cymryd camau i atal eu pibellau rhag rhwygo
  • Nid oes gan un o bob pump o'r boblogaeth unrhyw glem beth i'w wneud os oes pibell yn rhewi yn eu cartref.

Mae ymgyrch 'Cadw Cymru'n Gynnes' Dŵr Cymru'n annog cwsmeriaid i wneud yn siŵr bod y pibellau dŵr yn eu cartrefi wedi eu hamddiffyn er mwyn osgoi'r holl drafferth a'r gost y gall pibellau sy'n rhewi ei achosi. 

Mae'r ymgyrch yn atgoffa pobl i dreulio ychydig funudau o'u hamser yn amddiffyn eu pibellau rhag rhwygo gan achosi difrod a allai gostio miloedd o bunnoedd i'w drwsio.

Pibellau sy'n agored i dymheredd oer iawn sy'n dioddef y problemau hyn fel rheol, fel rhai mewn garejys, cyfadeiliadau a chroglofftydd  Y broblem yw bod y pibellau'n ehangu wrth rewi, ac maent yn gallu rhwygo wrth ddadmer. Wedyn mae angen cyflawni gwaith trwsio drud ar fyrder er mwyn datrys y broblem.

Cafodd gwaith ymchwil diweddar gan y corff sy'n amddiffyn cwsmeriaid, sef Cyngor y Defnyddwyr Dŵr, nad yw tua hanner aelwydydd Cymru wedi cymryd camau i atal pibellau rhag rhewi. Dim ond 46 y cant o gwsmeriaid dŵr a gymerodd gamau i atal eu pibellau rhag rhewi - sy'n is na'r 55 y cant a welwyd yn 2012. Yn ôl y gwaith ymchwil, pobl 24 i 35 oed yw'r rhai sydd yn y perygl mwyaf o beidio â pharatoi'n ddigonol. Nid oes gan un o bob pump ohonom unrhyw glem beth i'w wneud os oes pibell yn rhewi yn ein cartref.

Yn ôl Cymdeithas Yswirwyr Prydain (BPI), ar anterth y rhew mawr yn 2010, roedd cwmnïau yswiriant yn derbyn tua 3,500 o alwadau'r dydd gan gwsmeriaid oedd wedi dioddef difrod am fod eu pibellau wedi rhewi.  Cost gyfartalog y gwaith i drwsio'r difrod a achoswyd gan y rhwygiadau oedd £7,000. 

Perchennog yr eiddo neu'r landlord sy'n gyfrifol am drwsio problemau sy'n codi gyda phibellau mewn cartref, felly mae'n werth cymryd yr amser i sicrhau eu bod wedi eu hinswleiddio'n dda.  Mae'r un cyngor yn berthnasol i unrhyw fath o eiddo a allai fod yn wag am gyfnod dros y gaeaf.

Dywedodd Ian Christie, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Dŵr Dŵr Cymru: “Gall pibellau sy'n rhewi ac yn rhwygo achosi anghyfleustra a thynnu costau diangen, ond gallwch osgoi hynny'n rhwydd trwy dreulio ychydig funudau'n amddiffyn eich pibellau.”

"Os ydych chi'n bwriadu mynd i ffwrdd i ymweld â pherthnasau neu ffrindiau, ac y bydd eich cartref yn wag dros y gaeaf, gwnewch yn siŵr bod unrhyw bibellau dŵr yn yr awyr agored wedi eu lapio mewn deunydd inswleiddio i'w hamddiffyn. Os na wnewch chi hyn, gallant rwygo yn y tywydd oer, ac ni fyddwch chi'n gwybod dim nes i chi ddychwelyd.

“Os yw eich pibellau'n rhewi, yna gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n gadael y tapiau'n agored heb neb i gadw llygad arnynt.   Wrth i'r pibellau ddadmer, gallai'r dŵr ddechrau llifo, a gallai'ch bath neu'ch sinc orlifo os nad ydych chi yno.  

"Ein neges ni yw, helpwch ni i Gadw Cymru'n Gynnes, a chymrwch gamau nawr i atal problem sy'n gallu achosi trafferthion ofnadwy a chost anferthol - a hynny ar yr adeg waethaf bosibl o'r flwyddyn."

Dywedodd Tom Taylor, Cadeirydd Pwyllgor Cyngor y Defnyddwyr Dŵr yng Nghymru: “Ni all ddim eich digolledu chi na'ch teulu am holl drafferth a dinistr y gall pibell sy'n rhwygo ei achosi.”

“Mae ein neges ni'n syml – peidiwch â mentro. Cymrwch gamau nawr i wneud yn siŵr bod eich cartref wedi ei lapio'n gynnes a'i fod yn barod at beth bynnag a ddaw dros y gaeaf.”

Gellir cael rhagor o wybodaeth am sut i atal pibellau rhag rhewi ar wefan y cwmni, sef  www.dwrcymru.com neu ar wefan yr ymgyrch, www.wrapupwales.com. Cewch gyfle i wneud cais am un o'r 600 o becynnau lagio rhad ac am ddim sydd ar gael hefyd.

-DIWEDD-

Os oes unrhyw gwestiynau pellach gennych, cysylltwch â swyddfa'r wasg: 01443 452452 / press@dwrcymru.com